Suomen Newfoundlandinkoira Ry

PEVISA

Tammikuu 2021

Pentujen vanhemmilla tulee ennen astutusta olla vähintään 18 kk iässä annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä laaja rodunomainen sydäntutkimuslausunto (UÄ+EKG). Sydäntutkimuslausunto on voimassa 36 kk. Tämän jälkeen voidaan koiralle hyväksyä auskultaatiotulos, joka ei osoita sairauden merkkejä. Auskultaatio on voimassa 36kk. Mikäli auskultaatiossa todetaan sivuääni, tulee koiralle tehdä laaja rodunomainen sydäntutkimus (UÄ+EKG). Koiraa, jolla on todettu perinnöllinen sydänsairaus ei saa käyttää jalostukseen.

Ohjelma on voimassa 1.1.2021-31.12.2025

Rotukohtaiset erityisehdot:
Yli 8v koirille voidaan rotujärjestön puollon perusteella myöntää poikkeuslupa sydäntutkimuksien osalta niin, että tutkimukseksi riittää ennen jalostukseen käyttöä pelkkä auskultaatiotulos, jossa ei ole todettu sairauden merkkejä.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus: Ei tarvitse sydäntutkimusta. (kaksi pentuetta riippumatta siitä, missä astutus tapahtuu)
Pakastesperman käyttö: Siemenen keräyspäivän mukaiset PEVISA-ohjelman mukaiset tulokset.

Joulukuu 2019

Newfoundlandinkoirien PEVISA-ohjelma päivittyy 1.1.2020
Vuoden 2020 alusta newfoundlandinkoiren voimassa oleva PEVISA-ohjelma on seuraava:

Pentujen vanhemmilla tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva laaja rodunomainen sydäntutkimuslausunto (UÄ + EKG). Koiran tulee tutkimushetkellä olla vähintään 18 kk ikäinen. Sydäntutkimuslausunto on voimassa 36 kuukautta. Ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2020.

Ulkolaisilla uroksilla on pysyvä poikkeuslupa ja niiltä ei vaadita sydäntutkimuslausuntoa. Pakastespermaa käytettäessä noudatetaan siemenen keräyspäivän mukaista PEVISA-ohjelmaa.

Syyskuu 2018

Voimassa 1.1.2017 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta
astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria. Lieventyneitä ehtoja voidaan kuitenkin
soveltaa takautuvasti. Määräyksistä voidaan poiketa Kennelliiton hallituksen päätöksellä.

Lokakuu 2015

Muutoksia Kennelliiton koirarekisteriohjeeseen koskien ulkomaisten urosten käyttöä

1.1.2016 jälkeen PEVISAn ulkomaisia uroksia koskeva poikkeuslupa ei enää erottele sitä tapahtuuko astutus Suomessa vai ulkomailla. Uuden ohjeen mukaan tällä poikkeusluvalla ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä korkeintaan kaksi pentuetta Suomeen. Määräys koskee 1.1.2016 jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita.

Heinäkuu 2015

PEVISAa koskeva sydänohje (päivitetty 29.07.2015) Newfoundlandinkoirapentueen molemmilla vanhemmilla tulee olla Kennelliiton hyväksymä sydänlausunto astutushetkellä.

1.6.2015 alkaen virallisen sydäntutkimuksen voi tehdä vain Kennelliiton hyväksymä eläinlääkäri. Kennelliitto hyväksyy sekä sydämen kuuntelu- että ultraäänitutkimuslausunnot. Hyväksytyt eläinlääkärit on listattu Kennelliiton nettisivuille. Ultraäänitutkimuksiin ja auskultaatioon on erilliset listat. Lausunto tulee lähettää Kennelliittoon ja sen tulee näkyä KoiraNetissä. Koiran tulee tutkimushetkellä pääsääntoisesti olla vähintään vuoden ikäinen (katso poikkeukset sydänohjeesta). Suositus on, että jalostuskoiran sydän tutkitaan vuoden välein muiden kuin synnynnäisten vikojen varalta. Näin kasvattaja varmistaa myös syntyvien pentujen sydänterveyden.

Tällä hetkellä hyväksytty virallinen sydäntutkimuslausunto kuitenkin täyttää newfoundlandinkoirien nykyisen PEVISAn vaatimukset, vaikka lausunto olisikin yli 12 kk vanha (vrt. sydänohjeen mukainen voimassaoloaika). Myös ennen 1.6.2015 tehdyt Kennelliiton hyväksymät viralliset sydäntutkimukset, jotka näkyvät KoiraNetissä, täyttävät newfoundlandinkoirien nykyisen PEVISAn vaatimukset.

Edellä mainitusta poiketen newfoundlandinkoirilla on voimassa pysyvä poikkeuslupa ulkomaisille uroksille. Pysyvä poikkeuslupa koskee ainoastaan ulkomailla tapahtuvia astutuksia ja tuontispermaa. Mikäli astutus tapahtuu ulkomaisella uroksella ulkomailla tai siemennys ulkomaisen uroksen tuontispermalla, jota ei ole kerätty Suomessa, ei urokselta tarvita sydäntutkimustulosta. Suositus kuitenkin on, että myös ulkomaisella uroksella olisi tutkimustulos. Pentujen rekisteröinnissä hyväksytään uroksen ulkomainen eläinlääkärin sydäntutkimuslausunto, jolle ei aseteta muita vaatimuksia kuin että koiran tunnistusmerkintä ilmenee lausunnosta. Ulkomaista tutkimuslausuntoa ei kuitenkaan tallenneta koiran tietoihin. Poikkeuslupakäytäntöön on mahdollisesti tulossa muutoksia vuoden 2016 alussa, joten jos suunnittelet astutusta tuolloin, ole asiassa hyvissä ajoin etukäteen yhteydessä Kennelliittoon.

Tiineenä tuodulle nartulle hyväksytään Suomessa ennen pentueen rekisteröintiä annettu sydäntutkimuslausunto.

Suomeen jalostuslainaan tulevat urokset sekä tuontikoirat on tutkittava Suomessa. Vaihtoehtoisesti yhdistelmälle voidaan anoa poikkeuslupa ennen astutusta.

Mikäli olet epävarma, täyttääkö yhdistelmä PEVISAn vaatimukset, ole ennen astutusta yhteydessä Kennelliittoon.

SNY jalostustoimikunta (nf.jalostustoimikunta@gmail.com)

Maaliskuu 2015

Uudet pakolliset säännöt eli PEVISA

koskien pentujen rekisteröintiä ovat voimassa 1.1.2015 alkaen. Mikäli olet asiassa epävarma, ole ennen astutusta yhteydessä Kennelliittoon.

Newfoundlandinkoirilla on nyt oma PEVISA, Perinnöllisten Vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma.

PEVISA

 

Yhteistyökumppani:

Toteutus marikoo.fi
icon-angle icon-bars icon-times